برسام آماده ارائه خدمات مهندسی شامل طراحی ، نظارت و اجرا طرح های الکتریکال در پلنت های صنعتی ، خطوط لوله نفت و گاز ، مخازن صنعتی ، سوله های صنعتی، ساختمانهای بیمارستانی ، اداری ، ورزشی ، مسکونی به شرح زیر می باشد :

Electrical Power System, Load Flow ,Short Circuit Study Report

Electrical Equipment Sizing And Calculation Such As: Generators, Power Transformers, UPS System, Cables, Lighting, Earthing.

Preparing Of Key SLD, SLD Of MCC And Distribution Boards, Lighting Circuit Breakers.

Preparing Electrical Layouts Such As Cable Layout, Lighting Layout, Earthing Layout, Telephone System , Fire Alarm Layouts , Network System , Paging Layout .

Electrical Engineering Procurement Activities (Preparation Of Datasheet, MR, Reviewing Vendors Quotations.)

Material Take Of