شرکت مهندسی برسام

TeleSCADA
برای کسب اطلاعات بیشتر  می توانید با مسئول بخش اتوماسیون خانم مهندس مهتاب جاویدی تماس بگیرید :
Via Email : mahtab.javidi[at]bgsco.ir
Via Phone : +98 (21) 44822614-15 X 25
Linkedin Logo
Linkedin Logo
Instagram Logo
Instagram Logo
Instagram Logo
Copyright © 2026 by "Barsam Co."  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: Info[at]bgsco.ir